PRAVIDLA POCHODU


Člověk se stane účastníkem pochodu, pokud splní následující podmínky:

• Provede-li včas registraci (nejpozději do 1. března 2020 23:59)
• Zaplatí-li včas účastnický příspěvek (14 dní od data registrace, avšak nejpozději do 3. března 2020)

Nárok na vrácení účastnického příspěvku:

• Provede-li účastník platbu účastnického příspěvku a dojde-li k situaci, že se nemůžete zúčastnit pochodu MILITARY DEATH MARCH kvůli jeho osobním skutečnostem (změna služby v práci, nemoc, zranění, svatba, jiné aktivity, apod.), není možné v tomto případě vrátit účastnický příspěvek.
• Je možné takovou registraci přepsat na jiného účastníka, ovšem nejpozději do 1. března 2020 23:59.
• V takovém případě zašlete Vaše registrační číslo a údaje nového účastníka dle registračního formuláře.
• Pořadatel pochodu nenese žádnou odpovědnost za finanční vyrovnání mezi novým a původním účastníkem.

Změna účastníka na místě:

• V případě že dojde na poslední chvíli ke změně účastníka, nahlásí nový účastník tuto skutečnost na místě pochodu.
• Požaduje-li nový účastník certifikát vystavený na jeho jméno, uhradí poplatek 50 Kč a uvede svoji adresu. Certifikát mu bude dodatečně zaslán.
• Požaduje-li nový účastník změnu kategorie nebo provedení medaile pak platí následující bod.

Změna kategorie nebo provedení medaile u zaplacené registrace:

• Medaile se objednávají u třetí strany podle předem objednaného a uhrazeného druhu. Z tohoto důvodu není možné měnit kategorii nebo provedení medaile po datu 1. března 2020.
• Do 1. března 2020 je možné změnu provádět. Je nutné odeslat email s uvedením registračního čísla a popisem změny. (Stále platí, že není možné vracet peníze, za již uhrazené registrace)
• Po datu 1. března 2020 je možné změnu provádět za poplatek 200 Kč.

Pravidla pochodu:

• Účastník se na trase smí pohybovat výlučně vlastní silou bez mechanických převodníků s výjimkou turistických holí. Podporu (nosiče nákladu) mu však může tvořit samostatně pohybující se jednotka, na niž se daná omezení nevztahují. V případě nouze je možno pochod přerušit (např. za účelem ošetření, přivolání pomoci apod.) a po dobu přerušení se pohybovat i nepovoleným způsobem. Pokračovat v pochodu se však musí z místa, kde byl pochod přerušen a toto přerušení je nutno nahlásit organizátorům (Jaroslav Nábělek nebo Lukáš Perný). Doba přerušení pochodu se počítá do celkové doby pochodu.

• Na trase budou rozmístěny hlavní kontroly, mezi kontroly, příp. pohyblivé kontroly. Průchod jimi bude sledován organizátory a potvrzen účastníkům na registrační kartu. Účastník bude seznámen s rozmístěním pouze hlavních kontrol. Při setkání s kontrolou se účastník sám hlásí k osobě označené jako pořadatel a požaduje potvrzení průchodu kontrolou.

• Účastník je povinen projít všemi hlavními kontrolními body.

• Účastník pochodu je povinen ukončit pochod ve stanovené době (24 / 38 hod) od oficiálního zahájení pochodu.

• Start a cíl pochodu je v autokempu Vodník.

!! Každý se pochodu účastní na vlastní nebezpečí !!

• Účastnický příspěvek bude vrácen pouze v případě zrušení pochodu pořadatelem.

• Účastník je povinen odevzdat registrační kartu v cíli.

• Po celou dobu pochodu si nese registrační kartu (každá registrační karta má své evidenční číslo, které je přidělené každému účastníkovi)

• Účastník MUSÍ být vybaven bezpečnostními prvky pro pohyb po silnici za snížené viditelnosti, které vyžaduje zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, § 56 o chůzi v organizovaném útvaru chodců a to jmenovitě některou z následujících kombinací:

         - 2 světelné zdroje různé barvy (nejlépe bílá a červená, bílá ve směru chůze, červená vzadu)
    - 1 světelný zdroj a bezpečnostní prvek z retroreflexního materiálu umístěný místo druhého světelného zdroje

Dále je povinen dodržovat toto ustanovení příslušného zákona:

• Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

• Organizátor se zavazuje poskytnout účastníkům pochodu při úrazu první pomoc a dopravit je do nejbližšího zdravotního střediska nebo na posádkové zdravotnické zařízení.

• V případě únavy nebo neschopnosti pokračovat v pochodu z jakéhokoliv důvodu, aniž je vážně ohroženo zdraví účastníka, je účastník pochodu povinen se dopravit do místa určení vlastními prostředky.

• Účastnický příspěvek zůstává po celou dobu v plném vlastnictví organizátorů.

• Organizátor pochodu se zavazuje, že veškeré přebytky z účastnických příspěvků daruje na charitu.

• Účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR. Organizátoři budou dohlížet na dodržování následujících zákonů:
         - Zákon 289/1995 Sb. o lesích § 20 na str. 13., tj. mimo jiné zákaz kouření v lese a znečišťování lesa odpadky.
    - Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

• Všechny akce a předměty, které mohou ovlivňovat pochod jsou zakázány. Dojde-li k porušení pravidel jsou účastníci okamžitě vyloučeni, vyřazeni ze seznamu účastníků a nedostanou žádnou kompenzaci a odměnu.

• Organizátor pochodu není odpovědný za ztrátu, odcizení nebo poškození zavazadel a nebo obsahu.

• Účastník pochodu si je vědom, že může být zachycen záznamovýcm zařízením (fotoaparát, videokamera), a že tyto záznamy mohou být použity jako reklamní prostředky pro propagaci dalších ročníků MILITARY DEATH MARCH. Zároveň souhlasí, že tyto materiály mohou být zveřejněny v médiích a na sociálních sítích.

Povolené způsoby pohybu jsou zejména:

• chůze, chůze s turistickými holemi,
• běh, skok,
• lezení, plazení, kotoulení, válení,
• smykový sjezd bez snižovače tření,
• plavání ve stojaté vodě, resp. v proudící vodě ne ve směru jejího toku, aniž by došlo ke zkrácení trasy.

Chůze o berlích či francouzských holích je povolena pouze držitelům příslušného lékařského potvrzení.

Zakázané způsoby pohybu jsou zejména:

• chůze na kolečkových botách, skákacích mechanismech,
• jízda na kolečkových bruslích nebo lyžích, skateboardu, jednokolce, koloběžce, kole, dvojkolce, tříkolce, čtyřkolce či jiné vícekolce, invalidním vozíku,
• tažení, tlačení nebo nesení jiným živočichem či strojem (např. tažení psem v závěsu na trupu člověka, tlačení jiným člověkem, jízda na koni, vlečení motocyklem,)
• využití atmosférických pohonů (drak - kiteboarding, paragliding, kluzák),
• lanový sjezd,
• plavba na plavidle.

Nárok na ocenění vzniká:

a) dodržením pravidel pochodu,
b) zaplacením členského příspěvku,
c) projitím všech kontrolních stanovišť ve stanovené časové lhůtě.

Každý účastník, který splní podmínky, obdrží medaili se stužkou a certifikát.

V případě kombinace kategorií (SYWA, EXSY, EXWA, SUPER EXWA) vzniká nárok na ocenění po dokončení dílčí kategorie (nevzniká však nárok na vrácení rozdílu finanční částky vzhledem k nedokončeným kategoriím).

Závěrečná ustanovení:

!! Organizátoři pochodu MILITARY DEATH MARCH se jakýmkoliv způsobem distancují od jakéhokoliv projevu extremismu nebo potlačování základních lidských práv a svobod !!

!! Použitá symbolika neslouží jako projev sympatií k extremistickému chování, ale slouží k podpoře tiché vzpomínky na oběti pochodů smrti, které svojí trasou vedly přes naše území v dobách 2. světové války !!

!! Každý zaregistrovaný účastník bere na vědomí, že projevení sympatií k jakékoliv formě extremistického chování, je hrubé porušení pravidel pochodu a může být z pochodu vyloučen bez nároku na kompenzaci !!

!! Pochod MILITARY DEATH MARCH si klade za hlavní cíl vzpomenout a uctít 95 obětí pochodu smrti, který vedl z koncentračního tábora Grünberg přes Kvildu do Volar !!..:: Seber i ty odvahu a ukaž, že na to máš ::..