PRAVIDLA POCHODU A OBCHODNÍ PODMÍNKY


Platné ke dni: 1. listopadu 2020
>> stáhnout platné znění v PDF <<


Organizátor:

VESNAB Creation s.r.o.
IČO: 05990084, DIČ: CZ05990084
Sídlo:
Kaprova 42/14
Praha 1
110 00

Plátce DPH

militarydeathmarch@gmail.com
info@militarydeathmarch.com

1] ÚVODNÍ USTANOVENÍ:
• Tato PRAVIDLA POCHODU A OBCHODNÍ PODMÍNKY upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran (organizátora a účastníka pochodu) vzniklých na základě uzavření smluvního vztahu.
• Organizátor je definován v úvodu tohoto dokumentu.
• Účastník pochodu je osoba nebo skupina osob, kteří odešlou registraci k pochodu prostřednictvím oficiálních webových stránek a souhlasí s těmito pravidly a obchodními podmínkami v celém rozsahu.
• Znění tohoto dokumentu může organizátor měnit nebo doplňovat. Touto změnu nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění.


2] UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU:

2.1) Předmět plnění:
• Splní-li člověk všechny podmínky a stane se tak Účastníkem bude jeho účastnický příspěvek využit organizátorem zejména na: organizaci, certifikát, pamětní kříž (medaili), 2x stužka, krabičku ke kříži (medaili), charitativní příspěvek (na obnovu hrobů obětí pochodu smrti 1945 a další projekty).
• Počty křížů (medailí) závisí na zvolené kategorii účastníkem.
• Nárok na vydání ocenění závisí na zvolené variantě účastníkem.

2.2) Člověk se stane účastníkem pochodu, pokud splní následující podmínky:
• Odešle-li registrační formulář dobrovolně a na základě své svobodné vůle.
• Seznámí-li se s celým zněním tohoto dokumentu.
• Provede-li včas registraci (nejpozději do 28. února 2021 23:59)
• Zaplatí-li včas účastnický příspěvek (14 dní od data registrace, avšak nejpozději do 1. března 2021 - 23:59)

2.3) Kategorie pochodu:
• EXTREME (EX)
• WALKING (WA)
• SYMBOLIC (SY)
• SYMBOL WALKER (SYWA)
• EXTREME SYMBOL (EXSY)
• EXTREME WALKER (EXWA)
• SUPER EXTREME WALKER (SUEXWA)

2.4) Kapacita pochodu:
• Kategorie EXTREME - 1000 osob.
• Kategorie WALKING - 1000 osob.
• Kategorie SYMBOLIC - 1000 osob.
• Složené kategorie odečtou kapacitu z těch kategorií, ze kterých vycházejí (EXWA - odečte 1 z EXTREME a 1 z WALKING, apod.)
• Pokud se do některé kategorie nepůjde zaregistrovat, tak je její kapacita vyčerpána.
• Došlé platby nad rámec kapacity jednotlivých kategorií budou automaticky vráceny.
• Z důvodu naplnění kapacity pochodu může být registrace ukončena dříve než 28. února 2021.


3] ÚČASTNICKÝ PŘÍSPĚVEK:

3.1) Výše příspěvku (včasná registrace):
• EX, WA, SY: 699 Kč.
• SYWA, EXSY, EXWA: 1189 Kč.
• SUEXWA: 1499 Kč.
• DOPROVOD: 333 Kč - bez nároku na ocenění (pouze certifikát).
• Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

3.2) Storno poplatky:
• Do 31. 12. 2020 - 20%.
• Do 28. 2. 2021 (nebo do předčasného ukončení registrace) - 50%.
• Do 4. 4. 2021 - 100%.
• Účastník pochodu je povinen o stornování své registrace požádat písemnou formou (např.: emailem) organizátora.
• Výše storno poplatku se určuje na základě data doručení žádosti organizátorovi.
• V žádosti je nutné uvést: registrační číslo a variabilní symbol.
• V žádosti není nutné uvádět zdůvodnění.
• Částka ponížená o storno poplatek bude odeslána na číslo účtu, ze které byla odeslána.
• Organizátor má na zpracování žádosti 10 pracovních dnů (počítáno od data přijetí žádosti).

3.3) Přepis registrace na jiného účastníka:
• Uhrazenou registraci je možné přepsat na jiného účastníka.
• Přepis registrace musí být nahlášen nejpozději do 28. února 2021 - 23:59.
• Přepis bude proveden na základě písemné žádosti (např.: emailem), která musí obsahovat: registrační číslo a kompletní údaje nového účastníka dle registračního formuláře.
• Organizátor má na zpracování žádosti 10 pracovních dnů (počítáno od data přijetí žádosti).
• Organizátor pochodu nenese žádnou odpovědnost za finanční vyrovnání mezi novým a původním účastníkem.
• Při přepisu registrace nevzniká nárok na vracení účastnického příspěvku z části nebo v celém rozsahu.

3.4) Změna kategorie nebo provedení medaile účastníka:
• Měnit kategorii nebo provedení medaile je možné do 28. 2. 2021 (nebo do předčasného ukončení registrace).
• Přepis bude proveden na základě písemné žádosti (např.: emailem), která musí obsahovat: registrační číslo a přesný popis požadované změny.
• Organizátor má na zpracování žádosti 10 pracovních dnů (počítáno od data přijetí žádosti).
• V případě vzniku nároku na vrácení finančních prostředků platí bod 3.2 tohoto dokumentu.
• Dojde-li ke změně po 28. 2. 2021 (nebo po předčasném ukončení registrace) bude účtován poplatek 250 Kč včetně 21% DPH.

3.5) Libovolná změna nahlášená v místě konání pochodu:
• V případě že dojde na poslední chvíli ke změně účastníka, nahlásí nový účastník tuto skutečnost na místě pochodu.
• Požaduje-li nový účastník certifikát vystavený na jeho jméno a nedojde ke změně kategorií nebo provedení medailí, uhradí poplatek 50 Kč včetně 21% DPH a uvede svoji adresu. Certifikát mu bude dodatečně zaslán.
• Požaduje-li nový účastník změnu kategorie nebo provedení medailí bude toto řešeno individuálně dle požadavků.

3.6) Nárok na vrácení účastnického příspěvku:
• Účastnický příspěvek není možné vrátit nedostaví-li se účastník na start pochodu.
• Účastnický příspěvek v plné výši bude vrácen pouze v případě zrušení pochodu pořadatelem (bez zásahu třetí strany).
• VYŠŠÍ MOC: - Dojde-li ke zrušení pochodu vlivem tzv. vyšší moci (válka, nouzový stav, povodeň, kalamita v CHKO Šumava, epidemie, pandemie, rozhodnutí vlády, apod.) nevzniká účastníkovi nárok na vrácení účastnického příspěvku. V takovém případě vzniká nárok na vydání medaile(í)/kříže(ů) a certifikátu(ů) do vlastních rukou bez nutnosti pochod absolvovat. Tyto náležitosti mohou být po předchozí domluvě zaslány poštou po úhradě poštovného (dle aktuálního ceníku České pošty a.s).
- Ostatní náležitosti (snídaně, občerstvení, zážitek, apod.) nemusí být vydány.
- Uhrazené dárkové předměty budou předány do vlastních rukou, případně po předchozí domluvě zaslány poštou po úhradě poštovného (dle aktuálního ceníku České pošty a.s).
- Organizátor si při zásahu vyšší moci vyhrazuje právo na změnu organizace pochodu, zejména co se vybudování zázemí v autokempu Vodník týče, a organizace jednotlivých kontrolních bodů. V takovém případě je rovnež moýné změnit místo konání pochodu.


4] PRAVIDLA POCHODU:

4.1) Obecná ustanovení:
• Účastník je povinen dostavit se na start pochodu v předem stanovený den a čas. • Účastník se na trase smí pohybovat výlučně vlastní silou bez mechanických převodníků s výjimkou turistických holí. Podporu (nosiče nákladu) mu však může tvořit samostatně pohybující se jednotka, na niž se daná omezení nevztahují. V případě nouze je možno pochod přerušit (např. za účelem ošetření, přivolání pomoci apod.) a po dobu přerušení se pohybovat i nepovoleným způsobem. Pokračovat v pochodu se však musí z místa, kde byl pochod přerušen a toto přerušení je nutno nahlásit organizátorovi. Doba přerušení pochodu se počítá do celkové doby pochodu.

• Na trase budou rozmístěny hlavní kontroly, mezi kontroly, příp. pohyblivé kontroly. Průchod jimi bude sledován organizátory a potvrzen účastníkům na registrační kartu. Účastník bude seznámen s rozmístěním pouze hlavních kontrol. Při setkání s kontrolou se účastník sám hlásí k osobě označené jako pořadatel a požaduje potvrzení průchodu kontrolou.

• Účastník je povinen projít všemi hlavními kontrolními body.

• Účastník pochodu je povinen ukončit pochod ve stanovené době (24 / 38 hod) od oficiálního zahájení pochodu.

• Start a cíl pochodu je v autokempu Vodník.

!! Každý se pochodu účastní na vlastní nebezpečí !!

• Účastníkovi bude vydána registrační karta (každá registrační karta má své evidenční číslo, které je přidělené každému účastníkovi), kterou je povinen nést po celou dobu pochodu a odevzdat v cíli.

• Účastník MUSÍ být vybaven bezpečnostními prvky pro pohyb po silnici za snížené viditelnosti, které vyžaduje zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, § 56 o chůzi v organizovaném útvaru chodců a to jmenovitě některou z následujících kombinací:

         - 2 světelné zdroje různé barvy (nejlépe bílá a červená, bílá ve směru chůze, červená vzadu)
    - 1 světelný zdroj a bezpečnostní prvek z retroreflexního materiálu umístěný místo druhého světelného zdroje

Dále je povinen dodržovat toto ustanovení příslušného zákona:

• Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

• Organizátor se zavazuje poskytnout účastníkům pochodu při úrazu první pomoc a dopravit je do nejbližšího zdravotního střediska nebo na posádkové zdravotnické zařízení.

• V případě únavy nebo neschopnosti pokračovat v pochodu z jakéhokoliv důvodu, aniž je vážně ohroženo zdraví účastníka, je účastník pochodu povinen se dopravit do místa určení vlastními prostředky.

• Účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR. Organizátoři budou dohlížet na dodržování následujících zákonů:
         - Zákon 289/1995 Sb. o lesích § 20 na str. 13., tj. mimo jiné zákaz kouření v lese a znečišťování lesa odpadky.
    - Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

• Všechny akce a předměty, které mohou ovlivňovat pochod jsou zakázány. Dojde-li k porušení pravidel jsou účastníci okamžitě vyloučeni, vyřazeni ze seznamu účastníků bez nároku na kompenzaci a vydání ocenění.

• Organizátor pochodu není odpovědný za ztrátu, odcizení nebo poškození vozidel, zavazadel, zdraví, materiálu a nebo obsahu těchto předmětů.

• Účastník pochodu si je vědom, že může být zachycen záznamovýcm zařízením (fotoaparát, videokamera), a že tyto záznamy mohou být použity jako reklamní prostředky pro propagaci dalších ročníků MILITARY DEATH MARCH. Zároveň souhlasí, že tyto materiály mohou být zveřejněny v médiích a na sociálních sítích.

4.2) Povolené způsoby pohybu:
• chůze, chůze s turistickými holemi,
• běh, skok,
• lezení, plazení, kotoulení, válení,
• smykový sjezd bez snižovače tření,
• plavání ve stojaté vodě, resp. v proudící vodě ne ve směru jejího toku, aniž by došlo ke zkrácení trasy.

Chůze o berlích či francouzských holích je povolena pouze držitelům příslušného lékařského potvrzení.

4.3) Zakázané způsoby pohybu:
• přesun ve vozidlech (taxi, apod.),
• chůze na kolečkových botách, skákacích mechanismech,
• jízda na kolečkových bruslích nebo lyžích, skateboardu, jednokolce, koloběžce, kole, dvojkolce, tříkolce, čtyřkolce či jiné vícekolce, invalidním vozíku,
• tažení, tlačení nebo nesení jiným živočichem či strojem (např. tažení psem v závěsu na trupu člověka, tlačení jiným člověkem, jízda na koni, vlečení motocyklem,)
• využití atmosférických pohonů (drak - kiteboarding, paragliding, kluzák),
• lanový sjezd,
• plavba na plavidle.

4.4) Nárok na ocenění vzniká:
• Řádně uzavřeným smluvním vztahem.
• Dodržením všech pravidel pochodu.
• Projitím všech kontrolních stanovišť ve stanovené časové lhůtě.
Každý účastník, který splní podmínky, obdrží medaili se stužkou a certifikát.

V případě kombinace kategorií (SYWA, EXSY, EXWA, SUPER EXWA) vzniká nárok na vydání ocenění po dokončení dílčí kategorie (nevzniká však nárok na vrácení rozdílu finanční částky vzhledem k nedokončeným kategoriím).


5] DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY:

• Dárkové předměty s logem pochodu slouží primárně pro propagaci extrémního dálkového pochodu a jedná se tak o reklamní předměty.
• Dárkové předměty s logem pochodu objednává kupující přímo u organizátora prostřednictvím oficiálního webu pochodu.
• U každého dárkového předmětu je uvedena cena za kus a poštovné, ceny jsou uvedeny s DPH.
• Objednávka potvrdíte oesláním formuláře a dokončíte ji až jejím uhrazením a potvrzením o úhradě ze strany organizátora.
• Kupující odesláním objednávky bere na vědomí, že popis výrobku a fotografie mají pouze informativní charakter, výrobce si vyhrazuje některé parametry v průběhu výroby měnit bez předchozího upozornění. Jedná se o vlastnosti, které nemají vliv na hlavní funkce a vlastnosti výrobku (příslušenství, konstrukční provedení, barevnost částí, atd.) a prodávající není zodpovědný za škody vzniklé s využitím neověřených dat. Současně není prodávající odpovědný za škody vzniklé uvedením chybných informací, které nebyly při objednání kupujícím písemně dodatečně ověřeny (technické chyby při kopírování popisu, atd.).
• Předměty zasílané poštou je možné do 14ti dnů bez udání důvodu vrátit na základě ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
• Dárkové předměty jsou objednávané a zadávané do výroby po ukončení registrace k pochodu.
• Dárkové zboží je primárně určené k odebrání v den pochodu. Pokud je odesíláno kupujícímu, je tak učiněno hromadně do 14 dnů od ukončení pochodu. Pokud je zboží skladem v době objednání, je možné jeho dřívější odeslání.
• Nedojde-li k odebrání objednaných dárkových předmětů v den konání pochodu a nebude-li u těchto předmětů uhrazeno poštovné, ztrácí kupující nárok na tyto dárkové předměty. Kupující může písemně požádat o jejich doručení nejpozději v den konání pochodu. Toto doručení bude provedeno až po dodatečné úhradě poštovného. Organizátor má na zpracování žádosti 10 pracovních dnů (počítáno od data přijetí žádosti).
• Reklamovat dárkové předměty je možné písemnou formou cestou oficální email organizátora. Organizátor má na zpracování žádosti 10 pracovních dnů (počítáno od data přijetí žádosti).


6] ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

!! Organizátor pochodu MILITARY DEATH MARCH se jakýmkoliv způsobem distancuje od jakéhokoliv projevu extremismu nebo potlačování základních lidských práv a svobod !!

!! Použitá symbolika neslouží jako projev sympatií k extremistickému chování, ale slouží k podpoře tiché vzpomínky na oběti pochodů smrti, které svojí trasou vedly přes naše území v dobách 2. světové války !!

!! Každý účastník bere na vědomí, že projevení sympatií k jakékoliv formě extremistického chování, je hrubé porušení pravidel pochodu a může být z pochodu vyloučen bez nároku na kompenzaci !!

!! Pochod MILITARY DEATH MARCH si klade za hlavní cíl vzpomenout a uctít 95 obětí pochodu smrti, který vedl z koncentračního tábora Grünberg přes Kvildu do Volar !!..:: Seber i ty odvahu a ukaž, že na to máš ::..